Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelés tájékoztató

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően. A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető itt

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között: 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

Az adatkezelő: az Crossagora Kft. (1061 Budapest, Anker köz 2-4.), mint a www.idenymelo.hu tulajdonosa (a továbbiakban: idenymelo.hu).

Az idenymelo.hu adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Elérhetősége: info@crossagora.com

A jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html felületen. 

A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt! Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén az idenymelo.hu újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

EGYES ADATKEZELÉSEK

REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációval az idenymelo.hu egyes funkciói és szolgáltatásai érhetőek el, mint munkáltatói profil létrehozása, állás ajánlatok feltöltése, arra történő jelentkezés, nyomon követés, visszajelzések küldése, álláskereső profil szerkesztése, önéletrajz feltöltés. 

A regisztráció önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti az idenymunka.hu által a regisztráció során megadott személyes adatait törlését, de törölheti Ön is a profilján keresztül. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul.

A regisztráció során a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait visszavonásig kezeljük. A regisztráció során a név, e-mail cím, mint személyes adatok kerülnek felvételre. A regisztráció után továbbá módjában áll megadni: születésnapját, címét, telefonszámát, közösségi profil elérhetőségeit, profil képet tölthet fel. Ezeket bármikor törölheti vagy módosíthatja.

A regisztráció törlését és egyben adatkezelés során felvett személyes adatok törlését a Felhasználói fiókban kezdeményezheti. A fiók törlését követően véleményeit, kérdéseit, hozzászólásait anonim módon tesszük közzé. A törlést az idenymelo.hu haladéktalanul teljesíti.

HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

Az idenymelo.hu rendszeresen (jellemzően) hetente a hírlevélben értesítheti újdonságairól és az oldalon elérhető állásokról a hírlevélre feliratkozott felhasználókat. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

A hírlevélre való feliratkozás és így az idenymelo.hu adatkezeléséhez való hozzájárulás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hírlevél alján található leiratkozó link használatával. Az idenymelo.hu hírlevél célú adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A hírlevél célú adatkezelés során felvett személyes adatokat az idenymelo.hu visszavonásig kezeli. A hírlevél küldése érdekében az idenymelo.hu az Ön e-mail címét, és nevét, mint személyes adatokat kezeli. A nevének kezelését a Grt. 6. §-a írja elő.

IDENYMELO.HU SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Regisztráció nélküli böngészés esetén személyes adatokat nem tárolunk. Amennyiben kapcsolatba lépne velünk bármilyen @idenymelo.hu címre írva, az email címét nem tároljuk külön adatbázisban, viszont az emailjeink archivumában megtalálhatóak lesznek.. 

PIAC-ÉS KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS

A piackutatást és közvélemény-kutatást személyes adatok felhasználásával kizárólag az Ön hozzájárulásával végezzük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az idenymelo.hu önkéntes alapú anonim piackutatást az idenymelo.hu-tól független, külső rendszerek használatával biztosítja. Az anonim piackutatás során az idenymelo.hu személyes adatot nem kezel.

JELENTKZÉS AZ IDENYMELO.HU -N MEGHIRDETETT ÁLLÁSHIRDETÉSRE

Az idenymelo.hun meghirdetett állásokra való jelenkezés során személyes adatok továbbítására kerül sor, melyhez Ön a jelentkezés elküldésével hozzájárulását biztosítja Ezek az adatok, az Ön önéletrajzában, jelentkezésében megadott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, lakcíme, neme, családi állapota, gyermeki száma, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, életútja, fényképe, közösségi profilok hivatkozása önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok. Az idenymelo.hu nem ellenőrzi, hogy a meghirdetett állások valósak-e, azokat kik töltötték fel, és nem felel azért, hogy az állás hirdetője miként kezeli a továbbított adatokat. Az állások valódiságáért az idenymelo.hu nem felel. 

ANALITIKAI CÉLÚ ADATOK KEZELÉSE

Az idenymelo.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók végzik (Google Analytics, Gemius). A külső szolgáltatók részére az idenymelo.hu személyes adatot nem továbbít, és olyan, a külső szolgáltatók által biztosított beállításokat használ, amelyek az érintett IP címét anonimizált formában rögzíti.

IP CÍMEK KEZELÉSE

Mint a legtöbb weboldal, információ biztonsági érdekből az idenymelo.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), mint személyes adatot. A személyes adaton kívül a naplófile-ok tartalmazzák még a látogató által használt böngésző típusát, dátum/ idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét. Az idenymelo.hu látogatóinak/felhasználóinak IP címét az idenymelo.hu a GDPR által is elismert információ biztonsági érdekből, átkattintások ellenőrzésére (visszaélések kivédése, csalásfigyelés), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az átkattintástól számított, az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeli.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az idenymelo.hu elkötelezett az iránt, hogy adatkezelését saját maga lássa el, ennek érdekében igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani az adatkezelésbe bevont szerződött partnerek számát, azaz adatfeldolgozó igénybe vételét. Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval megállapodást kötünk és az adatfeldolgozó személyéről és az által végzett tevékenységéről a jelen dokumentumban Önt tájékoztatjuk.

Az Idenymelo.hu a Mailchimp.com hírlevélküldő szolgáltatását veheti igénybe, aki a szolgáltatást adatfeldolgozóként biztosítja és az adatfeldolgozásba további adatfeldolgozókat vonhat be.

Az Ön személyes adatát kizárólag EGT (Európai Gazdasági Térség, azaz EU és Izland, Norvégia, Lichtenstein) államokon belül elhelyezett szervereken tároljuk. Az Ön személyes adatát az idenymelo.hu a saját előfízetésű, vagy megbízott adatfeldolgozója által üzemeltetett szervereken tárolja.

Ha nemzetközi adattovábbítás merülne fel, erről tájékoztatást adunk és szükség szerint kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását!

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK

Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság, bíróság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át az idenymelo.hu-nál tárolt és a hatóság, bíróság által megjelölt személyes adatát. Hatóság, bíróság részére – amennyiben az adatkérés pontos célja és az adatok köre megjelölésre került – személyes adatot az idenymelo.hu csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Hatósági, bírósági adatszolgáltatás előtt az idenymelo.hu minden esetben meggyőződik, hogy annak minden feltétele adott-e, és ha igen, úgy a kérésnek eleget tesz.

ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket az idenymelo.hu úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az idenymelo.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az idenymelo.hu informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az idenymelo.hu a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens esetén az idenymelo.hu – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembe vétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

JOGORVOSLATOK

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk), 
 • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk)
 • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk)
 • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ), 
 • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk), 
 • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk)
 • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.). 
 • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk) 

Ön továbbá az idenymelo.hu adatkezelése miatt jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá jogorvoslatként az idenymelo.hu-val szemben bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az idenymelo.hu, mint adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát az idenymelo.hu, mint adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.

„COOKIE” KEZELÉS (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)

Az idenymelo.hu „cookie”-kat használhat hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja az idenymelo.hu oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén az idenymelo.hu cookie-t helyezzen el. Az idenymelo.hu az alábbi típusú cookie-kat használ:

Session (munkamenet) cookie:

Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Ez a cookie személyes adatot nem tartalmaz. A session cookie elhelyezésével biztosítja az idenymelo.hu, hogy az idenymelo.hu oldal használata felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. A session cookie érvényességi ideje legkésőbb a művelet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú).

Unique user ID cookie

E cookie célja, hogy minden látogatása alkalmával az idenymelo.hu az Ön számára leginkább releváns információkat mutassa meg. A unique user ID cookie személyes adatot nem tartalmaz, az egyes felhasználói aktivitásokat, beállításokat tárolja. A unique user ID cookie érvényességi ideje a látogatástól számított 1 hónap.

Külső szervezetek által telepített cookie

Cookie-kat az idenymelo.hu weboldalt kiszolgáló partnerei is használhatnak. A partnerek által üzemeltetett szerverek www.idenymelo.hu látogatása során cookie-t közvetlenül a látogató böngészőjében tárolják le. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak.

Cookie-k tiltása

Ha szeretné letiltani az idenymelo.hu által elhelyezett cookie-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a cookie-k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével az idenymelo.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára.